Make your own free website on Tripod.com

SVIWA

 

    Sviwata e doma{no `ivotno. Sviwata ja odgleduva ~ovekot zaradi: meso, ko`a.

    Sviwite `iveat vo ko~ini. 

    Sviwite se hranat so p~enka, trici ili ostatoci od hrana.

 

 

 

Po~etna stranica