Make your own free website on Tripod.com

KU^E

 

   

    Ku~eto e doma{no `ivotno. ^ovekot odgleduva ku~iwa zaradi korist i kako ku}ni milenici.

    Postojat rasi na ku~iwa koi se koristat kako ~uvari i tera~i na stadata ovci ili goveda.

    Nekoi rasi na ku~iwa ~ovekot gi koristi pri lov na divi `ivotni.

    Postojat ku~iwa koi ~ovekot gi u~i (dresira) i mo`at da slu`at kako vodi~i na slepi lu|e ili za pronao|awe na odredeni nedozvoleni i {tetni materii.

 

Po~etna stranica